طراحی مسیر راه آهن منطقه ویژه اقتصادی گرمسار توسط مهندسین مشاور موننکو ایران

طراحی مسیر راه آهن منطقه ویژه اقتصادی گرمسار توسط مهندسین مشاور موننکو ایران

وجود خط راه آهن در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به عنوان بندر خشک یکی از الزامات بهره برداری از آن منطقه می باشد. در همین راستا، پروژه "خدمات مهندسی طرح اتصال منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به راه آهن سراسری" به کارفرمایی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به این مهندسین مشاور واگذار گردید. در این پروژه، مسیر انشعابی از راه آهن تهران-مشهد در ایستگاه گرمسار به سمت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به طول 4/271 کیلومتر، ساختمان ایستگاه منطقه ویژه، سکوی بارگیری به طول 720 متر، سوله ها و باراندازها توسط متخصصین این مهندسین مشاور طراحی گردید.