عقد قرارداد “خدمات مشاوره مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی و سایر خدمات مرتبط جهت طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تأسیسات جانبی"

عقد قرارداد “خدمات مشاوره مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی و سایر خدمات مرتبط جهت طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تأسیسات جانبی"

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد “خدمات مشاوره مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی و سایر خدمات مرتبط جهت طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تأسیسات جانبی " به کارفرمایی شرکت مهندسی و توسعه نفت گردید.
شرکت مهندسی و توسعه نفت جهت تأمین برق طرحهای توسعهای میادین نفتی خود در غرب کارون شامل آزادگان شمالی و جنوبی، یاران شمالی و جنوبی، یادآوران، کارخانه گاز و گاز مایع NGL3200، تلمبه خانه غرب کارون اقدام به انعقاد قرارداد خرید برق به میزان 500 مگاوات با شرکت سرمایهگذار (مپنا) با روش "احداث، مالکیت، بهرهبرداری" نموده است. در همین راستا، احداث 5 پست و خطوط انتقال در منطقه غرب کارون جهت انتقال برق تولیدی به نقاط مصرف میادین نفتی در آن منطقه و احداث خطوط گازرسانی و آبرسانی به منظور تأمین سوخت نیروگاه مد نظر قرار گرفته است.