بازديد معاون محترم رياست جمهوري از شرکت موننکو ايران

 بازديد معاون محترم رياست جمهوري از شرکت موننکو ايران

در تاريخ 15 مهرماه سال جاري، جناب آقاي دكتر ستاري، معاون محترم علمي و فناوري رياست جمهوري به همراه مديران ارشد آن نهاد از شرکت موننکو ايران بازديد بعمل آوردند. در اين جلسه، ضمن معرفي توانمندي ها و تجربيات اين مهندسين مشاور، در خصوص نحوه توسعه خدمات مشاوره و حمايت از شركت هاي نوپا مذاکره گرديد.