خدمات مهندسی فاز دوم و سوم و چهارم نقشه راه توسعه فعالیت‌های گروه مپنا با موضوع طرح جامع ارزیابی پتانسیل‌های نمک زدایی از آبهای شور و لب شور در كشور با تكیه بر نوار ساحلی خلیج فارس و دریا


عنوان پروژه: خدمات مهندسی فاز دوم و سوم و چهارم نقشه راه توسعه فعالیت‌های گروه مپنا با موضوع طرح جامع ارزیابی پتانسیل‌های نمک زدایی از آبهای شور و لب شور در كشور با تكیه بر نوار ساحلی خلیج فارس و دریا
تاريخ شروع: 1390
تاريخ پايان: 1393
كارفرما: گروه مپنا


شرح خدمات:
شامل چهار فاز اصلی است. فاز اول شامل بررسی فعالیت‌های انجام شده در خصوص بحران آب و استفاده از منابع آب غیر متعارف (به ویژه نمكزدایی) در بخش‌های کلان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور، مطالعات انجام‌شده در وزارت نیرو و وزارت کشاورزی و همچنین معرفی فن آوری های تجاری نمك زدایی و شیرین سازی آب های شور و لب شور، معرفی كلیات و آمار فعالیت های مربوط به آب شیرین كن و بررسی مطالعات انجام شده در خصوص طرح‌های نمک‌زدایی و تولید همزمان آب و انرژی است.
در فاز دوم پروژه ابتدا وضعیت منابع آب و نیاز آب شیرین در زمان حاضر و آتی برای مناطق مختلف كشور بررسی شده و اولویت بندی استان‌های کشور انجام پذیرفته و ده استان جهت مطالعات بیشتر برگزیده شدند. مطالعات تفصیلی در هر یك از ده استان بحرانی انجام شده و اولویت‌بندی نهایی استان‌ها بر اساس سه منبع اصلی آب غیر متعارف (آب دریای عمان و خلیج فارس - آب‌های شور و لب شور درون سرزمینی - پساب) انجام شده است. با تعیین استان منتخب و با توجه به پیش‌بینی كمبود آب در افق مورد نظر و همچنین طرح‌های نمكزدایی در دست اجرا و برنامه‌ریزی شده و اطلاعات مربوط به زیر ساخت‌های برق، گاز، خطوط آبرسانی و مناطق صنعتی، ساختگاه‌های پیشنهادی احداث واحدهای تولید آب و برق پیشنهاد داده شده‌اند.
در فاز سوم پروژه سناریوهای مختلف تولید آب شیرین و برق (بر مبنای سه توربین گاز MGT30 ، MGT70 و V94.3 و تكنولوژی‌های MED، MED+RO، RO و MSF) تعیین شده‌اند. در مرحله بعد با در نظر گرفتن مشخصات فنی مورد نیاز هر سناریو مدلسازی فنی پلنت انجام شده و پارامترهای عملكردی فنی آن تعیین شده است. مدل محاسبات اقتصادی برای محاسبه هزینه تمام شده آب مشخص شده و قیمت تمام شده آب در هر سناریو مشخص شده است و آنالیز حساسیت قیمت تمام شده آب بر روی پارامترهای منتخب انجام شده است.
در یكی از گزارش‌های فاز چهارم پروژه پارامترهای موثر بر انتخاب سیستم نمكزدایی معرفی شده و اهمیت وزنی هر پارامتر بر اساس تحلیل سلسله مراتبی تعیین شده و چهار تكنولوژی MED، MSF، RO، MED+RO جهت استفاده در پلنت‌های پیشنهادی بر این اساس امتیازبندی شده‌اند. در گزارش دیگر مشتریان آب تولید شده توسط سیستم‌های نمكزدایی معرفی شده، صنایع و بخش‌های مختلف متقاضی آب در استان بوشهر معرفی شده و مشخصات هر یك از آنها ارایه شده و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، اولویت بندی مشتریان آب تولیدی بر اساس پارامترهای مختلف انجام شده است. در گزارش دیگر گزینه‌های سرمایه‌گذاری شامل سرمایه‌گذاری در تكنولوژی‌های مختلف آب شیرین كن معرفی شده و با تحلیل كیفی آنها امتیاز هر یك از گزینه‌ها در شش جنبه اصلی مشخص شده و اولویت هر یك از گزینه‌های سرمایه‌گذاری مشخص شده است. گزارش پایانی به بررسی وضعیت سازمان و پیشنهاد استراتژی‌های مناسب جهت توسعه فعالیت‌های آن می‌پردازد. به منظور تدوین نقشه راه توسعه فعالیت‌های گروه در زمینه آب شیرین كن، فرصت‌ها و تهدیدهای سازمان و نقاط قوت و ضعف آن تعیین شدند، وضعیت سازمان از نظر عوامل خارجی و عوامل داخلی مورد ارزیابی قرار گرفته و در پایان نیز با استفاده از ماتریس SWOT استراتژی‌های چهارگانه استخراج شده و راهبردهای مختلف توسعه فعالیت‌های گروه پیشنهاد شده است