برگزاری وبینار قیمت گذاری اقلام طراحی در مدل سه بعدی توسط مهندسین مشاور موننکو ایران

برگزاری وبینار قیمت گذاری اقلام طراحی در مدل سه بعدی توسط مهندسین مشاور موننکو ایران

در تاریخ 5 شهریور ماه سال جاری، وبینار قیمت گذاری اقلام طراحی در مدل سه بعدی با محوریت قیمت گذاری اقلام مدل سازی شده در دیسیپلین های مختلف مهندسی در نرم افزار AVEVA PDMS جهت مدیران گروه مپنا توسط معاونت مهندسی و معاونت برنامه ریزی و سیستم شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران برگزار گردید.
هدف از برگزاری این وبینار آشنایی مدیران مربوطه در سایر شرکت های مپنا با فعالیت های اجرا شده در شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران در راستای برآورد قیمت طراحی یک نیروگاه، امکان مقایسه مدل های سه بعدی و انتخاب مدل بهینه طراحی نیروگاه، امکان برآورد زمان تخمینی طراحی نیروگاه براساس قیمت تمام شده آن پس از ساخت و یکپارچگی اطلاعات طراحی با مدل سه بعدی و اضافه کردن بعد هزینه به مدل سه بعدی که می تواند قسمتی از پیاده سازی استاندارد BIM باشد بوده است.