انجام ممیزی شخص ثالث سازمان در حوزه استانداردهای ISO 9001:2015 ،ISO 14001:2015 ،ISO/TS 29001:2010 ،ISO 45001:2018 و راهنمای HSE-MS انجمن OGP


ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران در حوزه استانداردهای ISO 9001:2015 ،ISO 14001:2015 ،ISO/TS 29001:2010 ،ISO 45001:2018 و راهنمای HSE-MS انجمن OGP توسط شرکت مرزبان کیفیت در تاریخ های 28، 29 و 30 مرداد ماه سال جاری صورت پذیرفت.
با توجه به حوزه های متعدد فعالیت های سازمان؛ دامنه ممیزی صورت گرفته در برگیرنده فعالیت های دفتر مرکزی و مجل اجرای پروژه های سازمان بوده که ممیزان نسبت به بررسی نحوه اجرای هریک از فرآیندهای سازمان از طریق روش نمونه برداری تصادفی اقدام نموده و عملکرد سازمان را در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار دادند.
نهایتا، نتایج مشاهدات صورت گرفته توسط تیم ممیزی بیانگر انطباق کامل فرآیندهای سازمان با الزامات عنوان شده در هریک از استانداردهای مورد ممیزی می باشد.