خدمات مهندسی مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه جایگزینی سیستم اصلی اسکادا و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق مجان با لحاظ نمودن الزامات امنیت شبکه

خدمات مهندسی مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه جایگزینی سیستم اصلی اسکادا و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق مجان با لحاظ نمودن الزامات امنیت شبکه

تاریخ شروع: 1398

تاریخ پایان:1400

کارفرما: شرکت توزیع برق مجان(Majan)

 

 

شرح خدمات:

شرکت موننکو بعنوان مشاور و مدیر پروژه خدمات مهندسی و نظارت بر اجرای کار را توسط پیمانکار انتخاب شده از سوی کارفرما بعهده خواهد داشت که عمده شرح خدمات پروزه مذکور شامل دو بخش ذیل میباشد:

 -خدمات مهندسی و نظارت بر اجرای طرح جایگزینی سیستم جدید اسکادا بجای سیستم قدیمی شامل سیستم های کنترلی پشتیبان برای شرکت مجان 
 -خدمات مهندسی و نظارت بر اجرای سیستم امنیت شبکه مطابق با نیازمندی ها واستانداردهای شرکت توزیع برق مجان و شرکت های هلدینگ گروه "نما"

اهمیت پروژه:

با توجه به اینکه عمر مفید سیستم اسکادای موجود شرکت توزیع برق مجان در حال سپری شدن بوده و به پایان دوره کاری خود میرسد ، استفاده از سیستم مذکور پاسخگوی نیازهای کارفرما نبوده و بروز اشکالات و معایبی در عملکرد بهمراه خواهد داشت ، از اینرو کارفرما تصمیم به جاگزینی سسیستم موجود با سیستم اسکادای جدیدی داشته که بتواند نیازهای رو به رشد و توسعه شرکت توزیع برق مجان مرتفع نماید . در این راستا با توجه به توانمندی و تجربه شرکت موننکو در این زمینه در رقابتی تنگاتنگ با مشاورین معتبر بین المللی در کشور عمان ، شرکت موننکو بعنوان مشاور و ناظر اجرای پروژه مذکور از سوی شرکت مجان بعنوان کارفرمای عمانی برگزیده شد.