خدمات مشاور مهندسی ( طراحی پایه، تفصیلی و مهندسی خرید) و نظارت کارگاهی تاسیسات سطح الارضی طرح توسعه میدان نفتی دانان

خدمات مشاور مهندسی ( طراحی پایه، تفصیلی و مهندسی خرید) و نظارت کارگاهی تاسیسات سطح الارضی طرح توسعه میدان نفتی دانان

تاریخ شروع: 1398

تاریخ پایان: 1400

كارفرما: گروه مپنا

كارفرمای اصلی: شرکت مناطق نفت مرکزی (ICOFC)

مكان: استان ایلام

 

شرح خدمات:

در این پروژه بمنظور توسعه میدان نفتی دانان با هدف افزایش ظرفیت نفت خام تولیدی به میزان 5000 بشکه در روز احداث 11 حلقه چاه جدید مد نظر می باشد. خطوط لوله جریانی از چاه های جدید که طراحی و مهندسی خرید آن در شرح خدمات این پروژه می باشد به منیفولد موجود در مرکز تفکیک دانان که طول آن به میزان مورد نیاز افزایش می یابد متصل گردیده وسیال اضافه شده ورودی پس از جداسازی گاز و مایع با استفاده از تفکیک گر موجود بوسیله پمپ ها ی انتقال و خط 8 اینچ موجود به مرکز بهره برداری و نمک زدایی دهلران منتقل می شود. در مرکز بهره برداری و نمک زدایی دهلران با توجه به افزایش تولید و نیازهای طرح توسعه طراحی ومهندسی خرید یک سیستم نمک زدایی جدید بانضمام پمپ های انتقال و هیتر پیش گرم کن و نیزطراحی لوله کشی و سیستم برق و ابزار دقیق با بهره گیری از امکانات موجود بر اساس استاندارد های مورد تایید شرکت نفت مناطق مرکزی در شرح کار پروژه می باشد. صحه گذاری مدارک تولید شده قبلی، گردآوری اطلاعات، انجام طراحی پایه و تفصیلی، انجام مهندسی خرید، تهیه بسته های اسناد مناقصه پیمانکاران، خدمات مهندسی در سایت و نظارت کارگاهی در شرح کار موننکو می باشد