پروژه خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم دیسپاچینگ آب سدهای استان كرمانشاه


 عنوان پروژه: پروژه خدمات مهندسي مطالعات مرحله دوم ديسپاچينگ آب سدهاي استان كرمانشاه
تاريخ شروع: 1392
تاريخ پايان: 1393
کارفرما: شرکت آب منطقهاي کرمانشاه

شرح خدمات:
- جمع‌آوري و ارزيابي اطلاعات و تهيه گزارشات وضعيت موجود هشت سد موضوع پروژه
- تهيه جداول سيگنال‌هاي مورد نياز هر سد به تفكيك نوع (آلارم ، وضعيت ، ميترينگ و فرامين) جهت انتقال به مركز ديسپاچينگ
- طراحي پايه مخابراتي، پايانه راه دور، باتري و شارژر به تفكيك هر سد

اهمیت پروژه:
با توجه به کاهش منابع آب زيرزميني، مديريت آب سدها جهت تأمين آب بخش‌هاي کشاورزي و شرب داراي اهميت ويژه مي‌باشد. پروژه خدمات مهندسي مطالعات مرحله دوم ديسپاچينگ آب سدهاي استان كرمانشاه موجب افزايش بهره‌وري، بهبود راهبري، مديريت منابع در سدهاي استان كرمانشاه مي‌گردد.

اهداف:

- راه‌اندازي اولين مركز پايش و نظارت مستمر و لحظه‌اي سدها در كشور و ارائه طرح الگو در اين زمينه براي ساير استان‌ها و همچنين شركت محترم مديريت منابع آب ايران
- تهيه بانك دانشي از ديسپاچينگ سدهاي استان كرمانشاه به عنوان اولين پروژه نمونه مهندسي آب در زمينه ديسپاچينگ سدها


دستاوردها:

- استقرار يك سيستم جامع و يكپارچه پايش و نظارت مستمر و لحظه‌اي سدهاي استان كرمانشاه براي اولين بار در كشور

- پايش و نظارت بهينه بر وضعيت ايمني سدها، كنترل سيلاب‌ها، جلوگيري از هدررفت و تأمين مستمر آب‌هاي كشاورزي و همچنين بهيود وضعيت زيست‌محيطي