حضور سفير کره جنوبي در شرکت موننکو ايران

حضور سفير کره جنوبي در شرکت موننکو ايران

 حضور سفير کره جنوبي در شرکت موننکو ايران به منظور افزايش فرصت‌هاي همکاري ما بين دو کشور