سخنراني مديرعامل موننکو ايران - مهندس عليرضا شيراني در کنفرانس بين‌المللي مديريت ريسک انرژي

سخنراني مديرعامل موننکو ايران - مهندس عليرضا شيراني در کنفرانس بين‌المللي مديريت ريسک انرژي

سخنرانی مديرعامل موننکو ايران - مهندس عليرضا شيرانی در کنفرانس بين‌المللی مديريت ريسک انرژی به ميزبانی کشور روسيه با موضوع: مزايای ايجاد شبکه منطقه‌ای برق و اتصال شبکه برق کشورهای شمال دريای مازندران به شبکه برق ايران و کشورهای حاشيه خليج فارس و دريای عمان